Våra produkter

Vi har värmepumpar för alla behov.

Modern bekvämlighet och energispar för alla typer av hus - välj den värmepump som passar ditt behov bäst

Luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump passar bra för direktuppvärmnda småhus och mindre butiker. Med en Gree eller Toshiba luft-luftvärmepump kan du göra betydande energibesparingar även vid uppvärmning under en längre tid.
Läs mer >>

Luft-vattenvärmepumpar

En luft-vattenvärmepump utvinner sin energi ur utomhusluft och har mycket hög prestanda. Du kan spara energi upp till 58% samtidigt som du sparar miljön. På köpet får du bra inomhusklimat.
Läs mer >>

Frånluftvärmepumpar

Med en frånluftvärmepump får du både värme, varmvatten och ventilation på samma gång. En vanlig värmepump vid nybyggnation. Vill du satsa på god inomhusmiljö i ditt hus så är svaret en frånluftvärmepump.
Läs mer >>

Bergvärmepumpar

Bergvärme är i marken lagrad energi som aldrig tar slut. Med en bergvärmepump kan du ta vara på den energin och får ett system med mycket hög prestanda. Våra bergvärmepumpar är tillverkade för oss nordbor.
Läs mer >>

Fakta om värmepumpar

En värmepump är en miljöklok och energibesparande uppvärmningsform

Uppvärmning av hus och varmvatten kräver energi. En värmepump ger oss eneri utan att förstöra miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. På samma gång kan vi göra stora besparingar på uppvärmningskostnader.

En värmepump drar nytta av lagrad värmeenergi. Detta gäller såväl värmeenergi i luften och i marken, i berggrunden, grundvattnet och i spillvatten. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast för just ditt hus beror bl a på:
• husets energibehov
• det värmesystem som du har idag
• de förutsättningar som naturen runt huset erbjuder

Så här fungerar det

I en värmepump flyttas värme - lagrad i luft, mark, berg eller vatten - in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.
Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t ex vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

Du tjänar på att installera en värmepump

Ju högre effektivitet en värmepump har desto lönsammare är den. Effektiviteten anges som värmefaktor. Värmefaktor tre (3) exempelvis anger att tre gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. Det betyder med andra ord att två tredjedelar erhålls "gratis" ur värmekällan. Man sparar alltså mer pengar ju mer energi huset förbrukar!
OBS! Ju lägre temperaturhöjningar, desto högre blir värmefaktorn, d v s värmepumpar är effektivast i värmesystem som har låga temperaturer.

Vad har du för effektbehov?

Man kan mäta effektbehovet genom att mäta olje- och/eller elförbrukning. En förenklad schablon är att effektbehovet i kW, vid lägsta utetemperatur (årets kallaste dag), är tre gånger årsförbrukningen av olja, då huset ligger i Mälardalen. Har man förbrukat tre (3) m3 olja på ett år är effektbehovet tre gånger så stort, d v s nio (9) kW.

Hur dimensionerar man?

Värmepumpen dimensioneras inte efter det högsta effektbehovet, eftersom detta är olönsamt. Större delen av året skulle pumpen få korta drifttider med många starter, vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinuerligt under längre perioder. Om elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten, i ett eluppvärmt hus, är 20 000 kWh, är det maximala effektbehovet ca 8 kW.
Vilka schablonvärden som gäller för olika delar av vet din leverantör. Erfarenhetsmässigt vet man att om dimensionering görs efter 50-70% av det högsta behovet, täcks ca 70-90% av hela årets energibehov, beroende på val av värmekälla. Tillsatsenergi tas lämpligast från elpatroner eller från eventuellt befintlig värmepanna. Värme från värmepumpar är alltid lönsamma ur miljösynpunkt.

Vilken värmepump passar dig bäst?

Faktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bl a hustyp, husets energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. Då man skall välja och dimensionera bör följande fakta finnas tillgängliga:
• Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
• Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)
• Husets byggår, ev tilläggsåtgärder
• Ventilations behov och ventilationssystem
• Tomt – yta, markförhållanden och belägenhet
• Husinnevånarnas antal och ålder